สมกับเป็นชายชาตินักสู้ตัวจริง สู้อีกทั้งบนเวทีมวย และสู้ทั้งการร่ำเรียน สำหรับ “ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ” หรือ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ที่ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้พิจารณากลั่นกรองให้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการกีฬา) น่ายินดีด้วยจริงๆ

โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 65 ณ Rbac Sport Arena มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พร้อมระบุข้อความ ชี้แจงว่า ปริญญาที่ ศึกษาเองตามหลักสูตร ของร้อยโท บัวขาว

1. จบปี 2560 ปริญญาตรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

2. กำลังศึกษาอยู่ อยู่ในช่วงทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญากิตติมศักดิ์ ที่สภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยนั้นๆอนุมัติ

3. ปี 2556 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา( วท.ม )มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ปี 2557 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5. ปี 2565 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

You cannot copy content of this page