All news

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศด่วน

วันที่ 9 มี.ค.66 น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้กำหนดให้ยืนยันตัวตนด้วย biometric ผ่านหน้า Face Recognition

โดยกำหนด 3 ธุรกรรมที่ต้องยืนยันตัวตนคือ 1.การโอนวงเงินเกิน 50,000 บาทต่อรายการ 2.โอนวงเงินเกิน 200,000 บาทต่อวัน และ 3.การปรับเพิ่มวงเงินเกิน 50,000 บาทต่อวัน โดยลูกค้าจะต้องมีการ Verify ตัวตนลูกค้าฃ

การทำทั้ง 3 ส่วนจะช่วยป้องกันภัยจากคนร้าย และช่วยแก้บัญชีม้าได้ หากมีการบังคับใช้สแกนใบหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page